ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους/ες  ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Για να παρουσιαστεί μια εργασία στο συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.

[δείτε υπόδειγμα υποβολής εργασιών και προδιαγραφές poster-αφίσας παρακάτω]

Κατηγορίες εργασιών

 • Εισηγήσεις – Προφορικές ανακοινώσεις

Αφορούν σε διδακτικές προτάσεις, δραστηριότητες χρήσης των ΤΠΕ, εμπειρικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες, νέα διδακτικά περιβάλλοντα κ.ά.  Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.  Χρόνος παρουσίασης 15-20 λεπτά.

 • Αφίσες (posters)

Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το κείμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες

 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα θέμα που αφορά σε κάποιον από τους τομείς της θεματολογίας του συνεδρίου. Για κάθε τέτοια συνεδρία προβλέπονται 5-6 εισηγήσεις και χρόνος για συζήτηση. Χρόνος παρουσίασης 15 λεπτά. Μέγιστη χρονική διάρκεια συνεδριών στρογγυλής τράπεζας 90 λεπτά. Το κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες.

 • Παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων

Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν συζητήσεις γύρω από θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτικών. Η οργάνωση μιας παράλληλης συνεδρίας αναλαμβάνεται από ομάδα εκπαιδευτικών. Ορίζεται συντονιστής της παράλληλης συνεδρίας, που αναλαμβάνει να συγκεντρώνει και να υποβάλλει όλες τις εισηγήσεις των εισηγητών στην οργανωτική επιτροπή.  Χρόνος παρουσίασης εργασίας 15-20 λεπτά. Προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια παράλληλης συνεδρίας ειδικοτήτων 4 ώρες. Το κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 8 σελίδες.

[σημείωση: Οι παράλληλες συνεδρίες θα διεξαχθούν σε ειδικούς χώρους που θα ορίσει εγκαίρως η οργανωτική επιτροπή]

 • Εργαστήρια (tutorials & workshops)

Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Προβλεπόμενος χρόνος εργαστηριακών εργασιών: 1-3 ώρες. Οι εκπαιδευτές θα υποβάλλουν κείμενα μέχρι 4 σελίδες καθώς και τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν.

Παρατηρήσεις

 • Όλα τα υποβληθέντα κείμενα των εργασιών, που θα εγκριθούν από την επιτροπή κριτών, θα περιληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.
 • Εταιρίες λογισμικού και εκδοτικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την παρουσίαση εφαρμογών ή προϊόντων στους χώρους που θα διεξαχθεί το συνέδριο, αφού έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή.
 • Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της θεματολογίας του συνεδρίου κατά την υποβολή των εργασιών.

Μορφοποίηση εργασιών

Για όλες τις κατηγορίες εργασιών να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα υποβολής εργασιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

– (κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να ανακτήσετε τα αρχεία)

 • Περιλαμβάνονται συνοδευτικό φύλλο ταυτότητας εισήγησης και υπόδειγμα υποβολής εργασίας
 • Οι εργασίες να αποσταλλούν με email στη διεύθυνση: hmathia10@gmail.com

Προδιαγραφές εργασιών τύπου poster (αφίσα)

[αφορά εισηγητές των οποίων η εργασία έχει τη μορφή poster (αφίσα)]

 • Οι εισηγητές θα πρέπει να ετοιμάσουν, να εκτυπώσουν και να αναρτήσουν οι ίδιοι το poster τους. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα διαθέσει το χώρο και τα υλικά ανάρτησης.
 • Τα posters θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα στο χώρο που θα διατεθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίασης εργασιών της αντίστοιχης ειδικότητας, το Σάββατο 24 Απριλίου 2010. Οι εισηγητές (ή τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων) θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο ανάρτησης των posters κατά το χρονικό διάστημα 10.30-12.00 και 17.00-18.30 , για να παρουσιάζουν την εργασία τους στους ενδιαφερόμενους.
 • Οι διαστάσεις των posters πρέπει να είναι έως 85 cm x 120 cm (φύλλο Α0, κατακόρυφη διάταξη).
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω μέρος του poster με κεφαλαία γράμματα και με ελάχιστο μέγεθος 90pt.
 • Κάτω από τον τίτλο της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και οι τίτλοι των συγγραφέων.
 • Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά “sans serif”, όπως Arial ή Helvetica για όλο το κείμενο, με ευανάγνωστο μέγεθος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν προσωπικό μήνυμα (email) με όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες.


Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

[με τη χρονολογική σειρά που υποβλήθηκαν]

– Σε κανένα είδος εργασίας δεν θα πρέπει οι συγγραφείς να υπερβαίνουν τους τέσσερις.

– Ο/η ίδιος/ίδια συγγραφέας μπορεί να υποβάλλει όσες εργασίες επιθυμεί (μέχρι 2 όμως για κάθε θεματική ενότητα).

– Οι κριτές των εργασιών παραλαμβάνουν τις εργασίες χωρίς να γνωρίζουν τα στοιχεία των συγγραφέων.

– Υπάρχει ασυμβίβαστο συγγραφέα εργασίας – κριτή εργασίας (εξαιρούνται οι συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας).

– Για να παρουσιαστεί μια εργασία στο συνέδριο θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά από 2 κριτές. Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης στις αξιολογήσεις των δύο κριτών (άνω του 25%), η εργασία αξιολογείται από 3ο κριτή του οποίου η αξιολόγηση θεωρείται οριστική.

– Η συμπλήρωση του συνοδευτικού δελτίου της εισήγησης αποτελεί και αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο. Βέβαια θα απαιτηθεί η καταβολή του ποσού εγγραφής [30 ευρώ] για έναν τουλάχιστον εκ των συγγραφέων (πληροφορίες για τη διαδικασία αργότερα). Η υποβολή ξεχωριστής αίτησης απαιτείται μόνο εφόσον απορριφθεί η εισήγηση και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο ως απλός σύνεδρος.

– Εάν έχουν αξιολογηθεί θετικά περισσότερες από μία εργασίες σας [και είστε ο μοναδικός συγγραφέας] τότε καταβάλλετε το ποσό εγγραφής μόνο μία φορά.